Pravidlá používania webových stránok

1. Pravidlá používania webových stránok servisrealit.sk

Internetové stránky prevádzkované pod doménovým menom www.servisrealit.sk boli vytvorené a sú prevádzkované spoločnosťou Servis Realit s.r.o., so sídlom Drotarska cesta 96, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50 713 361, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 117294/B (ďalej len „ servisrealit “).

Obsah stránok je prevádzkovaný a priebežne obnovovaný a upravovaný spoločnosťou servisrealit v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

servisrealit si vyhradzuje všetky autorské práva. Pripojením na internetové stránky sa zaväzujete dodržiavať tieto podmienky.

Informácie obsiahnuté na internetových stránkach slúžia len ako základný prehľad predmetov záujmu a sú určené na osobnú potrebu návštevníka webu, ktorý nesie celú zodpovednosť za ich použitie.

servisrealit nezodpovedá ani za úplnosť, presnosť, vecnú a časovú správnosť informácií obsiahnutých na týchto stránkach, ani na ďalších stránkach, ktoré sú dostupné prostredníctvom stránok servisrealit . Pre aktuálne informácie kontaktujte servisrealit prostredníctvom: info@ servisrealit .sk.

servisrealit nezaručuje možnosť pripojenia a bezchybné fungovanie stránok, a ďalej nezodpovedá za akékoľvek priame alebo nepriame škody (majetkové či nemajetkové) vzniknuté v súvislosti s pripojením a užívaním týchto stránok, či v dôsledku nemožnosti pripojenia sa na tieto stránky, nemožnosti využívania ich obsahu alebo z akýchkoľvek iných dôvodov.

2. Ochrana osobných údajov a GDPR compliance

Pri spracovaní osobných údajov postupujeme podľa zákona č. 122/2013 Z.z.. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon“).

Na našich webových stránkach neponúkame možnosť registrácie, ani nespracovávame a nepožadujeme osobné údaje cez naše webové stránky.

Na spracovanie osobných údajov potrebuje prevádzkovateľ zásadne súhlas osoby, ktorej osobné údaje sa spracúvajú (ďalej len „dotknutá osoba“), ak nejde o niektorú z výnimiek taxatívne stanovených v § 10 zákona. Súhlas na spracovanie musí dať dotknutá osoba písomne, a je potrebné, aby z neho bolo zrejmé, v akom rozsahu je poskytovaný, komu a na aký účel, na aké obdobie a kto ho poskytuje (§ 11 ods.4 zákona).

Zo súhlasu musí byť zrejmé, v akom rozsahu sa poskytuje, teda aké osobné údaje môžu byť spracované. Ďalej je potrebné, aby z neho bolo jasné, ktorému prevádzkovateľovi je dávaný súhlas na spracovanie, a musí byť vymedzený jeho konkrétny účel. Súhlas musí zahrňovať aj určenie obdobia, na ktoré je udelený. Zároveň je nutné, aby bol identifikovaný ten, kto súhlas poskytuje. Svoj súhlas pri vyplnení registrácie udeľujete dobrovoľne.

Dotknutá osoba môže svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať bez toho, aby musela uvádzať dôvody, dodržať nejakú výpovednú lehotu a pod. Ak si prajete informovať sa , či a aké informácie o Vás spracovávame, kontaktujte nás, prosím, na adrese:

Servis Realit s.r.o.,
Drotarska cesta 96,
811 02 Bratislava

Táto informácia bude poskytnutá bez zbytočného odkladu, a to najneskôr v lehote 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

Spoločnosť servisrealit vymaže Vaše osobné údaje z databázy po obdržaní žiadosti na výmaz z tejto databázy. Žiadosť o vymazanie záznamu je potrebné zaslať na adresu:

Servis Realit s.r.o.,
Drotarska cesta 96,
811 02 Bratislava

3. Dozor nad poskytovaním služieb

Dozor nad poskytovaním služieb vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

Tieto pravidlá a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

Tieto pravidlá sú platné od 1. apríla 2018 a platia do vydania nových obchodných podmienok. Súčasne sa rušia všetky predchádzajúce obchodné a dodacie podmienky.

Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto všeobecné obchodné a dodacie podmienky, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo zákonov, a to aj bez súhlasu kupujúceho. Kupujúci bude v tomto prípade o zmenách bezodkladne informovaný.

Používanie cookies

4. Cookies

Všeobecné informácie o Vás ako o návštevníkovi webovej stránky sa zbierajú automaticky (inými slovami – nie za účelom registrácie) a nevyužívajú sa ako osobné údaje. Podľa týchto údajov vás však nie je možné identifikovať.

Tieto informácie sa analyzujú anonymne. Používajú sa len na zvýšenie príťažlivosti, obsahu a funkcií našej webovej stránky. Tam, kde dochádza k presunu dát na externého poskytovateľa služieb, sme urobili technické a organizačné opatrenia na zaistenie sledovania regulácie ochrany dát.

Na webových stránkach našej spoločnosti používame len cookies, ktoré sú požadované nami poskytovanou aplikáciou alebo službou. Ak sa rozhodnete nevyužívať výhody týchto cookies, vo funkcii ´help´ svojho prehliadača sa dočítate, ako sa pred týmito cookies chrániť, ako prijímať nové cookies, príp. vymazať existujúce cookies. Dozviete sa tiež, ako blokovať akékoľvek cookies alebo nastaviť upozornenie na nové cookies.

Cookies, ktoré v súčasnosti používame na webových stránkach, sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Cookies, ktoré sú dôležité pre plynulé fungovanie určitých služieb na webových stránkach. Zaisťujú, aby sa záťaž otázok našich užívateľov na našom serveri optimálne distribuovala. Zabezpečuje to stabilitu našich webových stránok. Vymaže sa pri zatvorení prehliadača.

Tento typ cookies overuje užívateľský vstup a činnosti na webových stránkach. Vymaže sa pri zatvorení prehliadača.

Tento typ cookies priraďuje náhodné anonymné identifikačné číslo vášmu prehľadávaniu. Umožňuje nám ukladať rozhodnutie, ktoré urobíte počas návštevy našich stránok, a lepšie tak adresovať vaše potreby. Vymaže sa pri zatvorení prehliadača.

Cookies, pomocou ktorých meriame využívanie našich webových stránok (webová analýza). Pomocou týchto cookies získa nástroj webovej analýzy anonymné informácie o tom, ako sú naše webové stránky využívané. Zhromaždené informácie nám pomáhajú sústavne adresovať potreby našich návštevníkov. Tieto cookies ukladajú informácie anonymne, vrátane počtu ľudí, ktorí naše stránky navštívia, z ktorých stránok prišli, a aké stránky si prehliadajú. Vymaže sa po piatich rokoch od návštevy stránky.

Na našich webových stránkach neponúkame možnosť registrácie, ani nespracovávame a nepožadujeme osobné údaje cez naše webové stránky.

servisrealit robí príslušné technické a organizačné opatrenia proti náhodným a zámerným manipuláciám, stratám, poškodeniam alebo proti zásahu nepovolaných osôb do údajov, ktoré ste nám poskytli. Tam, kde dochádza k ukladaniu a spracovaniu osobných údajov, sú informácie pri prenose šifrované, aby sa zamedzilo ich zneužitiu treťou stranou. Naše bezpečnostné opatrenia sú neustále vylepšované tak, aby zodpovedali technologickému vývoju.

V prípade akýchkoľvek problémov, otázok alebo návrhov kontaktujte, prosím, zástupcov pre oblasť ochrany osobných údajov spoločnosti servisrealit .

Z dôvodu neustáleho vývoja našich webových stránok je potrebné občas upraviť naše vyhlásenie o ochrane údajov. Vyhradzujeme si preto právo kedykoľvek učiniť primerané zmeny.

Nechcete používať súbory cookie?
Tu je návod, ako ich vypnúť

Používanie súborov cookie je možné nastaviť vo vašom internetovom prehliadači. Väčšina prehliadačov ich automaticky prijíma už v základom nastavení. Súbory cookie je možné odmietnuť alebo nastaviť používanie len niektorých. Informácie o prehliadačoch a o spôsobe nastavenia predvolieb pre súbory cookie môžete nájsť na nasledujúcich webových stránkach

Chrome
Firefox
Internet Explorer

Účinný nástroj na správu súborov cookie je tiež k dispozícii na stránkach http://www.youronlinechoices.com/cz/