Vlastnícke právo alebo vlastníctvo (lat. dominium, proprietas) je právnym poriadkom ustanovená možnosť vlastníka vec držať, užívať a disponovať s predmetom vlastníctva podľa vlastného uváženia v medziach zákona. Dokument, ktorý preukazuje vlastnícke právo k nehnuteľnosti sa nazýva list vlastníctva.

Právny inštitút vlastníctva prešiel v minulosti mnohými zmenami. Z dôvodov jednoduchej neznalosti právnych predpisov došlo k chybám pri záznamoch v listoch vlastníctva, ktorých správu vedie kataster nehnuteľností. Často sú v liste vlastníctva zapísaní aj vlastníci označení ako „neznámi alebo nezistení“. V praxi to znamená, že kým vlastnícke vzťahy nie sú vysporiadané nemôžete s nehnuteľnosťou disponovať.

 • Chýba na vašom liste vlastníctva zápis v časti „A“ – teda majetková podstata?
 • Máte v časti „B“ listu vlastníctva neúplné identifikačné údaje o osobe, ktorej vlastnicke právo patrí?
 • Je vo vašom liste vlastníctva zapísaná fyzická alebo právnická osoba a vy netušíte akým právnym titulom získala spoluvlastnícky podiel na vašej nehnuteľnosti?
 • Čo to znamená, keď je správcom majetku alebo podielu na vašom liste vlastníctva Slovenský pozemkový fond (SPF)?
 • Zistili ste, že v liste vlastníctva sa nachádzajú ďalší podieloví spoluvlastníci, ktorí už dávno nežijú?
 • Sú vo vašom liste vlastníctva podieloví spoluvlastníci, ktorých pobyt nie je známy, alebo sú označení ako nezistení vlastníci?

List vlastníctva (skratka LV), ktorý je základným dokladom, preukazujúcim vlastnícke vzťahy k nehnuteľnosti sa skladá z troch častí:

Časť „A“ – majetková podstata, z tejto časti sa dozvedáme o akú nehnuteľnosť ide, obsahuje výpis všetkých nehnuteľností, ktorých sa list vlastníctva týka a údaje o nich (parcelné čísla, druhy pozemkov, súpisné číslo a charakteristiku pri stavbách, výmery)

Časť „B“ – vlastníci, označuje vlastníkov a iné oprávnené osoby, mená a priezviská osôb alebo názvy organizácií, osobné alebo identifikačné údaje, spôsob a dátum nadobudnutia, ich podiel na nehnuteľnosti

Časť „C“ – ťarchy, ktorými je danná nehnuteľnosť právne zaťažená, teda vecné bremená (predkupné právo, hypotéka, doživotné užívanie, …) a iné práva, ak boli dohodnuté ako vecné bremená.

V súčasnom právnom poriadku existujú tri spôsoby realizácie vlastníckeho práva, sú nimi

 • výlučné vlastníctvo (vlastníkom je jeden subjekt, v LV označenie ako podiel 1/1)
 • podielové spoluvlastníctvo (vlastníkom je viacero subjektov, v LV podiel označený zlomkom podľa veľkosti (napr. 1/3, 5/25, 18/1500)
 • bezpodielové spoluvlastníctvo (vlastníkmi sú obaja manželia, BSM, veľkosť podielu sa označuje ako 1/1 ). Vlastnícke právo všetkých subjektov je rovnoprávne a rovnocenné

Podielové spoluvlastníctvo

Ak je nehnuteľnosť v podielovom spoluvlastníctve znamená to, že patrí vlastnícky viacerým subjektom súčasne. Ich vzájomný spoluvlastnícky vzťah je vymedzený podielmi. Tieto podiely predstavujú mieru účasti spoluvlastníka na vlastníctve k veci. Každý spoluvlastník má ideálny podiel na veci. Laicky povedané „zo všetkého na veci mu patrí jeho podiel“ a nedá sa presne určiť a ani vydeliť určitá– konkrétna časť z pozemku.

Podiel určuje akou mierou sa spoluvlastník zúčastňuje na hospodárení s vecou, na nákladoch na vec, na úžitkoch, prírastkoch a plodoch veci a aký podiel z predaja veci mu patrí.

V prípade prevodu vlastníckeho práva k veci, ktorá je v spoluvlastníctve je nevyhnutný súhlas všetkých spoluvlastníkov veci. Okrem toho majú spoluvlastníci zákonné predkupné právo na prevádzaný podiel iného spoluvlastníka. To znamená, že v prípade, že sa rozhodne spoluvlastník previesť svoj podiel na tretiu osobu (iná osoba ako sú spoluvlastníci) je povinný najprv tento podiel ponúknuť na predaj ostaným spoluvlastníkom za rovnakých podmienok, ak títo podiel kúpiť odmietnu, môže spoluvlastník predať svoj podiel tretej osobe.

 
Bezpodielové spoluvlastníctvo

na rozdiel od podielového spoluvlastníctva (pri ktorom môžu existovať rôzne výšky podielov) nemá určené podiely spoluvlastníkov – manželov. BSM vznikne uzavretím manželstva medzi manželmi a bude sa týkať všetkých vecí, ktoré buď jeden z manželov alebo obaja spoločne získali počas trvania manželstva. Do tohto majetkového spoločenstva majú patriť veci hnuteľné alebo nehnuteľné, o nadobudnutie ktorých sa pričinili obaja manželia. Veci, ktoré každý z manželov nadobudol pred uzavretím manželstva, do BSM nepatria, a to ani v prípade, ak ich užívajú obaja manželia.

Vo výlučnom vlastníctve (t.j. vlastníkom je iba jeden z manželov) každého z manželov ale ostanú niektoré veci, ktoré sa nemôžu stať súčasťou BSM. Patria sem:

 • veci získané dedičstvom
 • veci získané darom
 • veci, ktoré slúžia len osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov
 • vecí vydaných v rámci reštitúcií jednému z manželov
 • majetok, ktorý nadobudol jeden z manželov ešte pred uzavretím manželstva
 • bolestné, náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia niektorého z manželov
 • autorské diela