Nehnuteľnosti ako pozemky, lúky, lesy, orná pôda, vinice, dom alebo byt sú obvykle najhodnotnejším majetkom, ktorý bežný človek počas života nadobudne. Ich hodnota nespočíva len vo vyčíslení trhovej ceny, ale hlavne v spomienkach v ponímaní domova, kde každý z nás prežil kúsok svojho detstva… Preto pre mnohých z nás znamenajú preto viac, ako je ich skutočná cena na trhu.

Dozvedeli ste sa, že vaši predkovia vlastnili pozemky, ornú podu, vinice, lúky, lesy alebo iné nehnuteľnosti, ale tie neboli zahrnuté do majetku prejednávanom v dedičskom konaní?Vlastnili vaši predkovia nehnuteľnosť a ešte stále sú v liste vlastníctva uvedení ako vlastníci aj keď už dávno nežijú?

Spomínate si, že vaši príbuzní alebo vaši predkovia emigrovali v minulosti do zahraničia a nechali tu celý svoj majetok? Podľa nášho názoru je vhodné sa presvedčiť, či vaši vaši predkovia sú ešte stále vedení ako vlastníci pozemkov, alebo iných nehnuteľností.

Cieľom je vysporiadať majetkové vzťahy tak, aby ľudia, ktorým právom patrí časť a kúsok zeme v tejto krajine ,, ju mohli riadne – ako vlastníci – užívať alebo inak s predmetom vlastníckych práv disponovať. Chceme chrániť to, čo vám vaši predkovia zanechali. ..

  • Po posúdení vašej situácie z dostupných materiálov zvolíme správnu stratégiu a novoobjavený majetok po predkoch vlastnili ich potomkovia
  • Vyhľadáme, zistíme majetok vo vlastníctve vašich predkov
  • Zabezpečíme potrebné dokumenty
  • Podľa nášho know-how v spolupráci s advokátskou kanceláriou zabezpečíme prechod vlastníckych práv od zomrelých spoluvlastníkov na žijúcich potomokov
  • Vypracujeme návrh na vklad do príslušného Katastra nehnuteľností
  • Odovzdáme vám list vlastníctva

Ako je možné, že takáto situácia nastane?

Vzhľadom na rôzne politicko-právne zmeny od roku 1945 dnešný kataster nehnuteľností neodráža reálny stav vlastníctva k pozemkom. V minulosti sa z rôznych dôvodov do pozemkových kníh nedostali niektoré konfiškačné rozhodnutia (Benešove dekréty), prídely pôdy, združstevňovanie pôdy, dedičské konania či rôzne kúpnopredajné zmluvy medzi občanmi. Navyše, v pozemkových knihách sa neuvádzali adresy ľudí, ich dátumy narodenia, prípadne rodné čísla, čo je potrebné pri zápise vlastníctva predložiť dnes.

Zvlášť negatívny vplyv na centrálnu evidenciu pozemkov malo to, že po roku 1951 už zápis v pozemkovej knihe nebol podmienkou vzniku a preukázania vlastníctva. Význam pozemkových kníh sa zásadne znížil, pretože sa nimi už nezakladalo právo. Po roku 1964 sa viedla tzv. evidencia nehnuteľností, ale tá tiež neobsahovala komplexné informácie o právach k parcelám. Neporiadok v centrálnej evidencii pozemkov a vo vlastníckych právach pretrvával až do začatia Registrácie obnovenej evidencie pozemkov.

Cieľom ROEP (Registrácia obnovenej evidencie pozemkov), ktorá sa začala v približne v roku 1995 je vykonať vlastnícku inventarizáciu pozemkov, identifikovať ich vlastníkov. Kataster nehnuteľností by sa mal tak dať do súladu s reálnymi vlastníckymi vzťahmi k pozemkom a iným nehnuteľnostiam.

Výsledkom tejto iniciatívy bola skutočnosť, že obrovské výmery pôdy tzv. „nemajú vlastníkov“.

Pozemky nezistených vlastníkov je dosť nepresná formulácia stavu, keď ide v skutočnosti o tieto prípady:

Vlastníci sú neznámi – je známe ich meno, ale nie je známi ich pobyt, napr. emigrovali do zahraničia na začiatku 20 storočia kvoli historickým udalostiam v našom štáte zanechajúc tu všetky svoje hmotné a nehmotné majetky, alebo uvedenie pobytu a iné identifikačné údaje neboli v minulosti podstatnou náležitosťou pri zápise vlastníckeho práva.

Druhou skupinou sú vlastníci (už nežijúci), ktorých majetok nebol zahrnutý do prejednávaného majetku v rámci dedičského konania práve preto, že v minulosti neboli danné podmienky na riadne vedenú evidenciu pozemkov a iných nehnuteľností. Sú to teda vlastníci, ktorí už nežijú, ale každý z nich má potomkov, ktorým prináleží zo zákona právo vlastniť tieto nehnuteľnosti. Toto právo je garantované Ústavou Slovenskej republiky.

A treťou skupinou je kombinácia vlastníci s neznámym pobytom a často krát už dávno zomrelí.

Vo všetkých týchto prípadoch je správcom takýchto nehnuteľností Slovenský pozemkový fond (SPF).