• Poradenstvo pri všetkých úkonoch týkajúcich sa prevodu nehnuteľnosti a vysporiadania vlastníckych práv k nehnuteľnosti.
  • Vypracovanie zmlúv (kúpna zmluva, darovacia zmluva, zámenná zmluva, zmluva o prenájme, dohody o vysporiadaní spoluvlastníckych vzťahov), zriadenie vecných bremien (právo doživotného bývania, právo prechodu cez pozemok atď.)
  • Zastrešenie celého právneho procesu usporiadania vlastníckych práv k nehnuteľnosti
  • Zastúpenie v dedičskom konaní
  • Poradenstvo týkajúce sa zrušenia a vysporiadania BSM – bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Rýchle a účinné majetkové vysporiadanie manželov po rozvode.
  • Konzultácia a poradenstvo o postupe pri zmluvách