• Vysporiadame vaše majetkovoprávne vzťahy k nehnuteľnostiam (pozemky, lúky, vinice,domy, byty, nebytové priestory).
  • Zistíme a vyhľadáme nehnuteľnosti vo vlastníctve vašich predkov.
  • Zvolíme správnu stratégiu v procese prechodu vlastníckych práv k nehnuteľnosti.
  • Zabezpečíme prechod práv k novoobjaveným nehnuteľnostiam po vašich predkoch do vášho vlastníctva.
  • Zastúpime vás v prípadnom súdnom konaní v procese prechodu práv k nehnuteľnostiam a tiež v dedičskom konaní.
  • Zastúpime vás v konaní pred orgánmi miestnej samosprávy a štátnej správy.
  • Zabezpečíme potrebné dokumenty v procese prevodu nehnuteľností (štátny archív, matriky)
  • V spolupráci s certifikovanými odborníkmi vám zabezpečíme geometrický plán či znalecký posudok.
  • Zabezpečíme zmluvy na prevod vlastníckych práv, ktoré ochránia vaše majetkové a finančné záujmy a zaručia jeho bezproblémový proces.
  • Zabezpečíme zriadenie vecného bremena (právo doživotného bývania, právo prechodu cez pozemok a iné).