• Nemôžete s nehnuteľnosťou disponovať pretože spoluvlastnícke vzťahy nie sú vysporiadané?
  • Ste na liste vlastníctva viacerí spoluvlastníci a neviete sa dohodnúť na úžívaní, hospodárení alebo inom právnom nakladaní s nehnuteľnosťou?
  • Aké sú právne podmienky inštitútu vydržania? Spĺňate tieto podmienky?
  • Sú vo vašom liste vlastníctva spoluvlastníci, ktorých pobyt nie je známy, alebo sú označení ako nezistení vlastníci?
  • Zistili ste, že v liste vlastníctva sú uvedení vaši predkovia, ktorí už dávno nežijú?
  • Máte na liste vlastníctva Slovenský pozemkový fond ako správcu (SPF) nehnuteľnosti pri niektorých spoluvlastníckych podieloch?

Vysporiadanie dohodou

Veľmi častým dôvodom na vysporiadanie podielového spoluvlastníctva je nemožnosť reálnej dohody medzi podielovými spoluvlastníkmi o užívaní, hospodárení s nehnuteľnosťou, ktorá je predmetom tychto vzťahov.

V proces vyporiadavania podielového spoluvlastníctva k pozemkom, alebo iným nehnuteľnostiam je ideálna situácia, v ktorej si spoluvlastníci nehnuteľnosti vyporiadajú podielové spoluvlastníctvo dohodou. Účastníci vlastníckych vzťahov týmto spôsobom ušetria čas a hlavne peniaze.

Dohoda o zrušení podielového spoluvlastníctva musí obsahovať ustanovenia o tom, akým spôsobom sa ruší podielové spoluvlastníctvo, a ako sa medzi sebou spoluvlastníci navzájom vyporiadajú. Dohoda, ktorej predmetnom je nehnuteľnosť musí spĺňať všetky zákonom stanovené náležitosti a musí byť urobená v písomnej forme. Vlastnícke práva musia byť vkladom zapísané v katastri nehnuteľností a účastníkmi dohody musia byť všetci spoluvlastníci.

Vysporiadanie prostredníctvom súdu

Pokiaľ k dohode pri vysporiadávaní spoluvlastníckych vzťahov nedôjde dohodou, môže súd rozhodnúť o vysporiadaní spoluvlastníckyh vzťahov na návrh. Pri rozhodovaní súd prihliadne na veľkosť podielov a účelné využitie veci. Súd sa pri vyporiadaní podielového spoluvlastníctva riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka, kde sú upravené nasledovné možnosti vyporiadania:

  1. Rozdelenie nehnuteľnosti
  2. Prikázanie spoločnej veci za primeranú náhradu jednému alebo ostatným spoluvlastníkom
  3. Nariadenie predaja spoločnej veci a rozdelenie výťažku z predaja

Proces vysporiadávania spoluvlastníckych vzťahov cestou súdu je zložitý proces a je dôležité mať na svojej strane odborníka.